CSR Activities
CSR Activities
ศูนย์ปฏิบัติธรรม สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 47 (บมจ.ซีฟโก้)

ก่อตั้งโดย พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ

(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่วิชาสมาธิเพื่อความสันติสุขของโลกเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 38
(อัฏฐัตติงสโม) วรวุฒิ (ความรู้อย่างประเสริฐ)

ใบรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตรครูสมาธิ