บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิศิริราช”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย COVID-19 ระลอกที่ 3 ในเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)