นวัตกรรม
นวัตกรรม
งานวิจัยและพัฒนา

ซีฟโก้ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ การอัดฉีดน้ำปูนในเสาเข็ม กำแพงไดอาแฟรมวอลล์ การปรับปรุงคุณภาพดิน และเทคนิคการก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยที่บริษัทฯได้ค้นคว้าไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในทางธุรกิจ แต่ยังสามารถนำไปพัฒนาความรู้ด้านทฤษฎีและยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการ ก่อสร้างหรือเทคนิคใหม่ๆแก่อุตสาหกรรมการก่อสร้างอีกด้วย

บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนแก่งานสัมมนา การฝึกอบรมและการประชุมทางวิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการก่อสร้างและการออกแบบโครงสร้างใต้ดิน บริษัทฯยังได้นำผลงาน วิจัยหรือการค้นคว้าไปนำเสนอในงานสัมมนาหรืองานประชุมทางวิชาการที่จัดโดยมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้มีการจัดสัมมนาภายใน บริษัทฯอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯยังรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้ฝึกมีความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น

งานวิจัยที่ทางบริษัทฯค้นคว้าสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการก่อ สร้างให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนด สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และช่วยให้การก่อสร้างมีความประหยัดมากขึ้น

โดยส่วนมากข้อมูลงานวิจัยของบริษัทฯได้มาจากการติดตั้งเครื่องมือวัด ในการก่อสร้าง การตรวจวัดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การก่อสร้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยที่ได้ สามารถนำไปใช้กับโครงการต่อๆไปเพื่อพัฒนาให้การก่อสร้างและการ ออกแบบมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

งานวิจัยและพัฒนา
บริษัทฯได้ทำการจัดเก็บข้อมูลในระบบ On-line ทั้งในรูปบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม บทความที่นำเสนอได้จากการรวบรวม บทความที่บริษัทฯได้ส่งเข้าร่วมในงานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งที่จัดในประเทศไทย และต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความด้านล่างสามารถคลิก เพื่ออ่านบทคัดย่อได้ หากต้องการอ่านบทความฉบับสมบูรณ์หรือดาวน์โหลดบทความสามารถทำได้โดยข้อมูลที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปของ PDF file กดที่นี่หากท่านต้องการต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ file ในรูปแบบ PDF
วิธีการก่อสร้างเสาเข็มเจาะรูปทรงกลมและเสาเข็มเจาะรูปทรงเหลี่ยมผลการวิเคราะห์และความสามารถในการใช้งาน
 • > การสร้างมาตรฐานงานก่อสร้างเสาเข็มระบบเจาะเปียกในประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในยุคโลกาภิวัฒน์
 • > การศึกษาเรื่องผลกระทบต่อแรงเสียดทานของเสาเข็มเจาะจากระยะเวลาก่อสร้างและความหนืดของสารละลายเบ็นโทไนท์
 • > ความเสียหายต่อเสาเข็มเจาะภายหลังการติดตั้ง
 • > ปัญหาในงานเสาเข็มเจาะที่เกิดจากคุณภาพคอนกรีต
 • > การควบคุมคุณภาพเสาเข็มระบบเจาะแห้งโดยเครื่องเจาะแบบสามขา
 • > สมรรถนะของเสาเข็มระบบเจาะเปียกด้วยสารละลายเบ็นโทไนท์ในชั้นดินกรุงเทพ
 • > อันตรายและมาตรการความปลอดภัยในงานเสาเข็มเจาะ
 • > ประสบการณ์การก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบสี่เหลี่ยม
 • > การสำรวจชั้นดินเพื่อการออกแบบเสาเข็มเจาะและสามารถก่อสร้างได้จริง
 • > การติดตั้งชุดอัดฉีดน้ำปูนใต้ปลายเสาเข็มเจาะในชั้นดินกรุงเทพฯ
 • > การประยุกต์ใช้สารละลายโพลีเมอร์ในการก่อสร้างเสาเข็มระบบเจาะเปียกในชั้นดินกรุงเทพฯ
 • > พัฒนาการของการออกแบบและก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกในประเทศไทย
กำแพงไดอาแฟรมวอลล์ และงานขุดดินระดับลึก
 • > กำแพงกันดินชนิดขุดและหล่อในชั้นดินกรุงเทพ : ความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และการป้องกัน
 • > บทเรียนจากการวิบัติของบ่อบำบัดน้ำเสียยานนาวา
 • > เทคนิคการก่อสร้างปล่องอุโมงค์ลึกโดยใช้ระบบกำแพงพืดกันดินชนิดขุด-หล่อในที่
 • > พฤติกรรมของกำแพงพืดกันดินอย่างบางชนิดขุด-หล่อในที่โครงการอาคารจอดรถใต้ดินในกรุงเทพฯ
 • > กรณีศึกษาเทคนิคงานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินลึกด้วยระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง
 • > ข้อที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบโครงสร้างกำแพงพืดกันดินชนิดขุด-หล่อในที่ในงานก่อสร้างใต้ดิน
 • > กรณีศึกษาเทคนิคงานขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินใกล้แนวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
 • > การเคลื่อนตัวของกำแพงกันดินที่เกิดจากการขุดดินเพื่อก่อสร้างห้องใต้ดิน
 • > การลดการเคลื่อนตัวของดินโดยใช้วิธีการปรับปรุงกำลังโดยวิธีผสมดินเชิงกลแบบลึก
 • > ความต้านทานความชื้นและน้ำซึมเข้าห้องใต้ดินลึกในชั้นดินกรุงเทพฯ
 • > วิธีการก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดินและมาตรการป้องกันความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง
 • > การก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดินโรงพยาบาลกลางด้วยวิธีก่อสร้างจากบนลงล่าง
 • > เทคนิคงานก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก
งานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพเสาเข็มเจาะ
 • > ประสบการณ์ในการตรวจความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะโดย โซนิก อินเทก กริที เทสติ้ง
 • > น้ำหนักบรรทุกสูงที่สุดเท่าที่เคยทดสอบกับเสาเข็มในชั้นดินกรุงเทพฯ
 • > การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะลึกมากก่อสร้างในชั้นดินกรุงเทพ โดยวิธี Sonic Logging และการแปลคลื่นสัญญาณ
 • > หลักเกณฑ์การทดสอบเสาเข็มด้วยวิธี โซนิก อินเทก กริที เทสติ้ง
ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดินในประเทศไทย
 • > ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดินในประเทศไทย