การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ณ สำนักงานใหญ่ โดยมีมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม ต้องผ่านการสวอบโดยชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit) ล้างมือฆ่าเชื้อ ผ่านการวัดอุณหภูมิ และ ผ่านการตอบคำถามคัดกรอง ด้วยระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมของตลาดหลักทรัพย์ และจัดที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุม นั่งห่างกัน 1.50 เมตร