บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดท่ามะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, ลำโพงต่อคอมพิวเตอร์, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, จอโปรเจคเตอร์และหนังสือสำหรับห้องสมุด เช่น หนังสือเสริมความรู้, นิทาน และหนังสือสำหรับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนวัดท่ามะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัย – ประถม 6 ได้รับการศึกษา และการพัฒนาโอกาสในชีวิตที่ดีในอนาคต