นายเผด็จ รุจิขจรเดช

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม IOD

 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004
 • Director Certification Program รุ่นที่ 91/2007
 • Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

 • Ethical Leadership Program LEP รุ่นที่ 18/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ADR Construction 2019 การระงับข้อพิพาททางเลือกในธุรกิจก่อสร้าง โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
 • การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มาตรฐาน ISO:9001-2015
 • มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่มที่ 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ โดยคณะทำงาน มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ในคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
 • หลักสูตร Executive Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 0.010% (ตนเอง 0.010%,คู่สมรส ....-....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการและ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกำแพงกันดิน และงานวิศวกรรมปฐพีอื่น บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

 • กรรมการบริษัท ซีฟโก้คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)