เสาเข็มเจาะในยุค 4.0

Innovation Download
เสาเข็มเจาะในยุค 4.0
พฤติกรรมการรับนํ้าหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะที่ความลึก 80-100 เมตรในชั้นดินกรุงเทพ
Problems Occurred and Prevention Measures for Deep Diaphragm Wall the 24th National Convention on Civil Engineering
Rigid Diaphragm Wall Response to Deep Excavation Works in Bangkok
Recent challenges in deep foundation constructions in Thailand
Challenge in Deep Foundation and Underground Structure in Thailand
Bleeding and channeling problems of tremie concrete in Bangkok