เสาเข็มเจาะในยุค 4.0

นวัตกรรม ดาวน์โหลด
เสาเข็มเจาะในยุค 4.0
พฤติกรรมการรับนํ้าหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะที่ความลึก 80-100 เมตรในชั้นดินกรุงเทพ
ปัญหาที่เกิดขั้นและแนวทางการป้องกันสำหรับกแพงดินไดอะแฟรมขนาดลึกมาก การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24
Rigid Diaphragm Wall Response to Deep Excavation Works in Bangkok
Recent challenges in deep foundation constructions in Thailand
Challenge in Deep Foundation and Underground Structure in Thailand
Bleeding and channeling problems of tremie concrete in Bangkok