รายได้รวม

(หน่วย ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย ล้านบาท)

ROA (%)

 

หน่วย: ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2561 2562 2563 2564 ไตรมาส 1/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,993.10 3,167.82 3,077.69 2,713.00 2,485.76
หนี้สินรวม 1,585.88 1,530.74 1,465.60 1,159.58 974.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,398.78 1,623.01 1,605.43 1,552.75 1,514.10
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 336.23 369.85 369.85 369.85 369.85
รายได้รวม 2,789.72 3,062.06 2,585.33 1,476.79 246.02
กำไรสุทธิ 368.21 409.51 154.41 -56.64 -43.50
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.55 0.55 0.21 -0.08 -0.06
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 16.72 16.80 7.08 -1.71 -4.89
ROE(%) 28.65 27.10 9.57 -3.59 -7.89
อัตรากำไรสุทธิ(%) 13.20 13.37 5.76 -4.03 -17.92
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 2561 2562 2563 2564 02/06/2565
ราคาล่าสุด(บาท) 9.25 6.00 4.44 4.68 3.68
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6,220.28 4,438.25 3,284.30 3,461.83 2,722.13
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2564 31/03/2565
P/E (เท่า) 19.55 10.05 11.96 N/A N/A
P/BV (เท่า) 4.72 2.79 1.97 2.21 1.81
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.96 2.15 2.25 2.12 2.05
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 1.23 3.94 5.86 2.14 N/A