ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Zaw Zaw Aye

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ 2

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร

นายกมล สิงห์โตแก้ว

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ

นายเผด็จ รุจิขจรเดช

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกำแพงกันดิน
และงานวิศวกรรมปฐพีอื่น

นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงาน IT

นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม

นายนิรันดร อัคราพิทักษ์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเอนก ศรีทับทิม

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นายกมล อยู่ยืนพัฒนา

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง

นายสมศักดิ์ ธวัชพงศ์ธร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานจัดซื้อ

นายธวัช ผุดผ่อง

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบำรุง