รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
เอกสารแนบ 5 หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
เอกสารแนบ 6 ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ
เอกสารแนบ 7 ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 8 ประวัติผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
เอกสารแนบ 11 แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
เอกสารแนบ 12 การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เอกสารแนบ 1 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
เอกสารแนบ 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)