ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เลขทะเบียนบริษัท:

010 75470 00257

(662) 919-0090-7

(662) 919-0098, 518-3088

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

(662) 009-9000

(662) 009-9991

ผู้สอบบัญชี

นายธนากร ฝักใฝ่ผล
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4879

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน:

87 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอย สุขุมวิท63 (ซอยเอกมัย) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร

(662) 382-0414

(662) 381-5849