แจ้งรับงานโครงการใหม่เดือนตุลาคม
แจ้งรับโครงการใหม่
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ภาษาอังกฤษ)
แจ้งรับโครงการใหม่
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ภาษาไทย)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น