บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green System)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม (Green Industry) ได้ออกใบรับรองให้กับบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

  1. เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
  2. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการแข่งขัน
  3. สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตซึ่งกำลังจะเป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก