บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ติดอันดับ ESG 100 ปี 2021

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) และเป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่สาม จากดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ซีฟโก้