นายเอนก ศรีทับทิม

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม IOD

 • Company Secretary Program
 • หลักสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 10

หลักสูตรอื่น ๆ

 • หลักสูตร “CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ”
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 11
 • หลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)
 • หลักสูตร Professional CFO รุ่น 10 สภาวิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตร ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ
 • หลักสูตร อุตมสาสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
 • The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กลต. และสภา วิชาชีพบัญชี
 • หลักสูตรพัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นที่ 4 สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มาตรฐาน ISO: 9001-2015
 • ปรับกลยุทธ์องค์กร สื่อสารให้โดนใจด้วย Big Data โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี6 ชั่วโมง ต่อปีตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.)
 • CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 "เตรียมความพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจ กลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดหาเงินทุน และ สร้างการเติบโต" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อบรมหลักสูตร “Liquidity Risk Management” รุ่นที่ 7
 • Restart the Economy after the Lockdown: Economic Outlook and Implications for Business Sector จัดโดยธนาคารไทย พาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 • Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต้แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
 • สิทธิมนุษยชน เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • การลงทุนภายใต้วิกฤติ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรกฏหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน รุ่นที่ 16 (Online) จัดโดยบริษัท ฟินลิค จำกัด
 • IOD Company Secretary Forum หัวข้อ Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary จัดโดย IOD Thai Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 0.010% (ตนเอง 0.010%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

2546 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)