ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรการอบรม IOD

 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Class 3/2009
 • Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4) / 2008
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4) /2008
 • Role of Committee Program (RCC), Class 24/2008
 • Audit Committee Program (ACP), Class 24/2008
 • Role of the Compensation Committee Program, Class 3/2007
 • Director Certification Program (DCP), Class 92/2007
 • Director Accreditation Program (DAP), Class 15/2004
 • Finance for Non-Finance Directors / 2004

หลักสูตรอื่น ๆ

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.) รุ่นที่ 1 ของสถาบันการสร้างชาติ
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนักบริหารระดับสูง LDP สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพรุ่นที่ 27
 • หลักสูตรสมาธิขั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรอาจาริยสาสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 7/2
 • ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • State of the Corporate Sustainability โดยสถาบันไทยพัฒน์
 • มาตรฐาน ISO:9001-2015
 • Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต้แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 10.92% (ตนเอง 7.69%, คู่สมรส ..3.23..%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดา นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์, นายณัฐฐพันธ์ทัศนนิพันธ์และนายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

2542 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีฟโก้จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

 • กรรมการบริษัท ซีฟโก้คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
 • กรรมการบริษัท ซีฟโก้อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
 • กรรมการบริษัท ซีฟโก้เมียนมาร์จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
 • กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.ชัย มุกตพันธ์ (2555-ปัจจุบัน)
 • กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร (2557-ปัจจุบัน)
 • กรรมการดำเนินการโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) (2560-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (2562-ปัจจุบัน)
 • กรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (2561-2562)
 • กรรมการวิศวกรอาวุโส สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (2560-2562)
 • อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน (2558-2560)
 • กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย (2558-2560)
 • กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (2560)