นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering(OME) University of Strathclyde, Scotland
 • MBA In Finance, Coventry University, UK
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา สถาบัน SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

 • Director Certification Program (DCP) 211/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

 • มาตรฐาน ISO: 9001-2015
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Operational Risk Management) จัดโดย Tris Corporation
 • หลักสูตร "สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2" (Super Entrepreneur for Society SEP-S2) ของ สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
 • หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่ง สำหรับผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Wep3 Tisco)
 • หลักสูตรพัฒนาผู้นำวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (YPF) สภาวิศวกรและสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาฯ
 • หลักสูตร ABC TALENT รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตร ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 2.32% (ตนเอง 2.32%, คู่สมรส ...-....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรดร.ณรงค์ทัศนนิพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

2555 - 2558 วิศวกรโครงการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

 • กรรมการบริษัท โนแวร์เอลส์ จำกัด