กลยุทธ์

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

01

รับงานบริการเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน รวมทั้งงานก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

02

สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ สินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

03

เป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่

04

บริหารงานโครงการโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยส่งมอบด้วยตรงเวลาและคุณภาพงานได้มาตรฐาน สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า

05

พัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้ทันสมัยและแข่งขันได้อยู่เสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา

06

พัฒนาศักยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

07

เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถรับงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

08

พัฒนานำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหาร เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้รวดเร็วและทันการ

09

หาตลาดใหม่เพิ่มเติมในประชาคมอาเซียน