กลยุทธ์

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

01

รับงานบริการเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน รวมทั้งงานก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

02

เป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่

03

บริหารงานโครงการโดยยึดหลักการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่งมอบงานตรงตามเวลาและ คุณภาพงานได้มาตรฐาน

04

หาตลาดใหม่เพิ่มเติมในประชาคมอาเซียน

05

พัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้ทันสมันและแข่งขันได้อยู่เสมอ โดยไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา

06

พัฒนาศักยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างการบริหารการจัดการขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

07

เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถรับงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

08

พัฒนานำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหาร เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้รวดเร็วและทันการ