ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนางานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดินตามมาตรฐานการทำงานสู่สากล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่ยาวนาน ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร ภายใต้เวลาที่กำหนด และคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรภายใต้กรอบแห่งคุณธรรม

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเราเชื่อว่า "เสาเข็มเจาะแห่งคุณภาพสร้างจากรากฐานแห่งคุณธรรม"