บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
25/02/65 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/64-31/12/64
01/03/64 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/10/63-31/12/63
10/11/63 25/11/63 09/12/63 เงินปันผล 0.03 บาท 01/07/63-30/09/63
13/08/63 28/08/63 10/09/63 เงินปันผล 0.04 บาท 01/04/63-30/06/63
13/05/63 29/05/63 11/06/63 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/63-31/03/63
26/02/63 08/05/63 22/05/63 เงินปันผล 0.11 บาท 01/10/62-31/12/62
12/11/62 27/11/62 11/12/62 เงินปันผล 0.07 บาท 01/07/62-30/09/62
13/08/62 29/08/62 12/09/62 เงินปันผล 0.03 บาท 01/04/62-30/06/62
13/05/62 27/05/62 10/06/62 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/62-31/03/62
26/02/62 07/05/62 23/05/62 เงินปันผล 0.15 บาท 01/10/61-31/12/61
10/08/61 24/08/61 06/09/61 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/61-30/06/61
26/02/61 09/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/60-31/12/60
10/08/60 24/08/60 07/09/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/60-30/06/60
27/02/60 04/05/60 17/05/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/59-31/12/59
11/08/59 25/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/59-30/06/59
25/05/59 28/04/59 19/05/59 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/58-31/12/58
13/08/58 25/08/58 09/09/58 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/58-30/06/58
26/02/58 24/04/58 20/05/58 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/57-31/12/57
13/08/57 28/08/57 12/09/57 เงินปันผล 0.14 บาท 01/01/57-30/06/57
27/02/57 02/05/57 16/05/57 เงินปันผล 0.10 บาท 01/07/56-31/12/56
13/08/56 27/08/56 12/09/56 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/56-30/06/56
27/02/56 22/04/56 09/05/56 เงินปันผล 0.02777777 บาท 01/01/55-31/12/55
28/02/55 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/54-31/12/54
01/03/54 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/53-31/12/53