เราสร้าง รากฐาน ที่ยั่งยืน

งานเสาเข็มเจาะ

ซีฟโก้ ได้เป็นบริษัทชั้นนำในวงการการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ด้วยเครื่องจักรที่มีหลากหลายประเภท ซีฟโก้สามารถก่อสร้างเสาเข็มทั้ง ขนาดเล็ก คือตั้งแต่ขนาด 350-600 มม. จนถึงเสาเข็มขนาดใหญ่ถึง 2500 มม.

งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ แบบเหลี่ยม

เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette) เป็นฐานรากที่เหมาะสมในกรณีที่ออกแบบกำลังรับน้ำหนักปลอดภัยของ เสาเข็มมากกว่า 3000 ตัน ต่อต้น หรือบางกรณีที่การก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบปกติไม่สามารถก่อสร้างได้ก็ สามารถใช้เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยมเพื่อแทนที่ได้

งานกำแพงกันดิน

ซีฟโก้เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ได้ริเริ่มนำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างกำแพงไดอาแฟรมวอลล์เข้ามาในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ที่ซีฟโก้ได้เริ่มทำการก่อสร้างกำแพงไดอาแฟรมวอลล์

งานเจาะเสาเข็ม
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ แบบเหลี่ยม
งานก่อสร้างกำแพง ไดอาแฟรมวอลล์

มองไปข้างหน้าเพื่ออนาคต

48

ประสบการณ์/ปี

1205

โครงการที่สำเร็จ

46

รางวัล

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทในเครือ

ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น
ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด
ซีฟโก้ เมียนมาร์

โครงการปัจจุบัน

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ซีฟโก้ ยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนคุณภาพที่ได้มาตราฐานและส่งมอบงานตรงตามเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและมิติด้านสิ่งแวดล้อม