ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 9,805
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 73.71
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,639
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 57,107,936 7.72
2. นาง ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ 53,472,724 7.23
3. นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์ 23,857,163 3.23
4. นาย ทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์ 23,398,371 3.16
5. นาย ณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์ 17,182,896 2.32
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,199,415 2.19
7. น.ส. ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ 10,970,677 1.48
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,122,109 1.37
9. นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 8,575,300 1.16
10. นาย ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ 8,021,915 1.08