รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค.
เอกสารแนบ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
เอกสารแนบ 7 ประวัติผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผุ้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่
เอกสารแนบ 10 แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี
เอกสารแนบ 11 การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาะรการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เอกสารแนบ 1 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
เอกสารแนบ 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)