หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เอกสารแนบ 1 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
เอกสารแนบ 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)