ทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นมากกว่า 600 คน โดยจำนวนวิศวกรที่ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานและในสถานที่ก่อสร้างมีมากกว่า 40 คน พนักงานของ บริษัทฯจะมีประสบการณ์การทำงานโดยเฉลี่ยมากกว่า 12 ปีขึ้นไป ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

เครื่องจักรในการก่อสร้าง

จำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและกำแพงไดอาแฟรมวอลล์ที่บริษัทฯมีอยู่จำนวนมากกว่า 20 ชุด สามารถให้ บริการแก่หน่วยงานก่อสร้างได้พร้อมๆกันทีละหลายๆโครงการ นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีโรงซ่อมบำรุงสำหรับซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรที่มีความพร้อม สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องจักร หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว อุปกรณ์ครบครัน

ซอฟแวร์ทางวิศวกรรม

บริษัทฯได้ซื้อโปรแกรมทางวิศวกรรมปฐพี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมขึ้นเองเพื่อใช้ในการคำนวณปัญหาทางด้านฐานราก งานขุดดิน กำแพงกันดินและงานวิศวกรรมโยธาทั่วไปวิศวกรที่ทำการคำนวณจะได้รับการอบรมและฝึกการใช้ซอฟแวร์จนมีความชำนาญในการออกแบบและการวิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพีเป็นอย่างดี

นวัตกรรมของบริษัท

รากฐาน ในธุรกิจงานก่อสร้างฐานรากขนาดใหญ่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและ ประสบการณ์ที่ชำนาญงานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดัง กล่าวจึงได้คิดค้น ปรับปรุงเครื่องจักร วิธีการก่อสร้าง และได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคนิค การก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับงานก่อสร้างในประเทศไทย บุคลากรที่ทำงานใน บริษัทล้วนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาให้มีความสามารถในการทำงานที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน

การวิจัย บริษัทฯได้ทำการค้นคว้า ทำการวิจัยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและ ต่างประเทศ ทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและทางด้านวิศวกรรมฐานรากโดยงานวิจัย ที่ทางบริษัทฯมุ่งเน้นให้ความสนใจจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคการก่อสร้างและการออกแบบ ฐานราก กำแพงกันดิน โครงสร้างใต้ดิน หรืองานปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อให้งานที่บริษัทฯ รับมา มีคุณภาพดีตรงกับที่ผู้ว่าจ้างต้องการมา

ความปลอดภัย บริษัทฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการก่อสร้างและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะก่อสร้างเป็นปัจจัยสำคัญ จึงได้มีการเตรียมอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยขณะก่อสร้าง และฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปใน งานก่อสร้างเสาเข็มบริษัทฯได้ใช้สารละลายโพลีเมอร์ในการก่อสร้างเพื่อให้ไม่เกิดผลเสีย ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังติดตั้งเครื่องล้างล้อรถบรรทุกเพื่อทำความสะอาดรถที่ออกจากหน่วย งานก่อสร้างไม่ให้ทำความสกปรกแก่ถนนสาธารณะ

เป้าหมายของเรา

บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะผสมผสานประสบการณ์อันยาวนานของพนักงาน เทคโนโลยีในการก่อสร้างประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่สูง รวมทั้งความเข้าใจถึงลักษณะ งานและชั้นดินที่เจาะเป็นอย่างดี เข้าด้วยกันเพื่อให้งานที่ก่อสร้างออกมามีคุณภาพสูงตรง กับความต้องการและให้ความพอใจแก่ของผู้ว่าจ้างมากที่สุด