คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2564 (One Report) ฉบับภาษาอังกฤษ ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2564 (One Report) ฉบับภาษาไทย ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งกรรมการไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระหน้า, กรรมการลาออกจากตำแหน่ง
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ภาษาอังกฤษ) ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท